Photography by John Givot | 2013 Mountain tour

7. Sailing on the San Juan

7. Sailing on the San Juan

6. clowning around Colorado

4. warehouse monkeying

4. warehouse monkeying

4. Gold digging

4. Gold digging

3. Sahalie splendour

3. Sahalie splendour

2. mom and pop gardening

2. mom and pop gardening

1.Roamin.3

1.Roamin.3